Szukaj

"TOP SECRET".

Zgodnie z kpc (kodeksem postępowania cywilnego) mediator oraz strony jak i osoby trzecie uczestniczące w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować wszystkie - fakty, czyli wszystkie informacje, o których była mowa podczas mediacji - w tajemnicy. Celem ww. art. jest zbudowanie zaufania i poczucie bezpieczeństwa pomiędzy mediatorem, a stronami, albowiem te dwie cechy w dużym stopniu przyczyniają się aby zażegnać istniejący spór pomiędzy stronami. Dużo łatwiej i swobodniej rozmawia się w sytuacji gdy jesteśmy świadomi, że to co zostanie wypowiedziane w danym lokalu, nie wyjdzie poza jego mury i bezskuteczne jest powoływanie się na różne oświadczenia bądź propozycje składane w postępowaniu mediacyjnym - w toku postępowania przed sądem lub sądem polubownym.

Ciekawostką również jest, iż mediator nie może występować jako świadek, oczywiście co do faktów, o których dowiedział się w postępowaniu mediacyjnym, chyba że strony zwolnią go od zachowania tej tajemnicy. 

36 wyświetleń

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie